BonBon Palace n°10, 111 x 75 cm

BonBon Palace n°10, 111 x 75 cm