BonBon Palace n°11, 111 x 75 cm

BonBon Palace n°11, 111 x 75 cm