BonBon Palace n°12, 75 x 111 cm

BonBon Palace n°12, 75 x 111 cm