BonBon Palace n°16, 111 x 76 cm

BonBon Palace n°16, 111 x 76 cm