BonBon Palace n°17, 145 x 97 cm

BonBon Palace n°17, 145 x 97 cm