BonBon Palace n°4, 111 x 75 cm

BonBon Palace n°4, 111 x 75 cm