BonBon Palace n°5, 112 x 82 cm

BonBon Palace n°5, 112 x 82 cm