BonBon Palace n°6, 111 x 75 cm

BonBon Palace n°6, 111 x 75 cm