BonBon Palace n°7, 111 x 75 cm

BonBon Palace n°7, 111 x 75 cm