BonBon Palace n°8, 111 x 75 cm

BonBon Palace n°8, 111 x 75 cm