BonBon Palace n°9, 111 x 75 cm

BonBon Palace n°9, 111 x 75 cm